Loading...
FKP2017-03-31T07:12:06+00:00

Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości

Projekt zrealizowany
przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków i współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Projekt dotyczył realizacji kompleksowych działań służących lepszemu poznaniu się i zacieśnieniu współpracy pomiędzy przedstawicielami trzech głównych środowisk realizujących rozwój Miasta:

 • przedsiębiorczości (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, start up’y, początkujący przedsiębiorcy, szczególnie w branżach kreatywnych, ICT, nowoczesnych technologii itp.),

 • administracji samorządowej Krakowa (Urząd Miasta Krakowa),

 • nauki (uczelnie wyższe).

Projekt odnosił się do wdrażanej w Krakowie idei Miasta Inteligentnego (SMART CITY), w ramach którego rozwój miasta bazuje na integrowaniu potencjałów różnych sektorów  oraz koordynacji współpracy na linii przedsiębiorczość – nauka – administracja publiczna.

Działania podejmowane w ramach projektu mają bardzo praktyczny charakter i nastawione są na osiąganie konkretnych i wymiernych efektów w postaci założeń współpracy i projektów o charakterze innowacyjnym powstałych wspólnie w relacjach biznes – nauka – administracja.

Projekt był skierowany do:

 • firm działających w okresie 0-3 lat: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-up’y,

 • młodzieży ponadgimnazjalnej,

 • młodzieży akademickiej,.

 • osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • uczelni,

 • administracji samorządowej Gminy Miejskiej Kraków.

Formy realizacji:

 • Debaty międzysektorowe – skoncentrowane będą na wypracowaniu propozycji konkretnych rozwiązań w zakresie „zbliżania” i lepszego poznania się trzech środowisk działających na rzecz rozwoju gospodarczego Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

 • Seminaria skoncentrowane są na osiągnięciu konkretnych efektów w postaci propozycji założeń wspólnych międzysektorowych projektów innowacyjnych oraz B+R.

 • Doradztwo w zakresie przygotowania opisu takich projektów wdrożeniowych, które mogą stać się dowodem na realizację przez Kraków idei SMART CITY.

 • Akcja upowszechniająca przedsiębiorczość wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i krakowskich uczelni wyższych w zakresie wskazywania walorów Krakowa i jego oferty jako wspierającego i zainteresowanego miejsca do rozpoczynania i prowadzenia przedsiębiorstw, szczególnie w branżach kreatywnych, ICT, nowoczesnych technologii, współpracujących ze sferą nauki i B+R.

 • Konferencja kończąca międzysektorowe forum dyskusyjne, kreujące nowe podejście do wsparcia przedsiębiorczości w Krakowie z wykorzystaniem posiadanych i rozwijanych potencjałów przedsiębiorczości, nauki i JST zgodnie z wdrażanym w ramach SRK 2030 paradygmatem Miasta Inteligentnego (SMART CITY).

Projekt „Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości” był finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Font Resize